1500 میلیارد تن پول در اتاق بازرگانی ناپدید شده است

1500 میلیارد تن پول در اتاق بازرگانی ناپدید شده است

گزارش «آرشیتگان» از اسناد مربوط به پرداختی 40 شرکت به اتاق ایران در 4 سال گذشته نشان می دهد که 1500 میلیارد تن پول در اتاق بازرگانی از بین رفته است.

به نظر می رسد مقدار پول از دست رفته در اتاق چندین برابر 1500 میلیارد تن است

اسناد و مدارک معتبر نشان می دهد که پرداخت تنها یک شرکت به اتاق بازرگانی معادل 53 درصد از درآمد ادعایی این اتاق است.

اتاق بازرگانی 1000 میلیارد تن سپرده دارد که فعالان اقتصادی هرگز به آن نمی رسند.

این شرکت به تنهایی 53 درصد از فروش صنعت را به خود اختصاص داده است که نشان دهنده 53 درصد از درآمد ادعایی آن است. سوال مهم این است که اتاق از 96 درصد بقیه صنعت چقدر درآمد دارد؟

آرکیچتگان این گزارش را در شماره روز یکشنبه فروردین ماه منتشر کرده است.

  همه چیز برای قهوه، دانه های قهوه و پودر

دیدگاهتان را بنویسید