گفته بودیم بردجام مرده!

روزنامه حامی دولت کیهان در واکنش به اظهارات رابرت مالی، نماینده آمریکا در ایران که گفته بود حتی اگر با ایران به توافق برسیم، نمی توانیم تضمین کنیم که دولت بعدی آمریکا با این توافق برخورد خواهد کرد، نوشت. او بدن خود را دفن کرد تا از سرایت عفونت به فضا جلوگیری کند.

این روزنامه در ستون گفتگوی خود می نویسد:

گفت: وین چطور؟!

گفتم: رابرت مالی، نماینده آمریکا در ایران گفت که حتی اگر با ایران به توافق برسیم، نمی توانیم تضمین کنیم که دولت بعدی آمریکا با این توافق برخورد خواهد کرد!

وی گفت: این چه توافقی است که طرف مقابل صراحتاً می گوید ما ضمانت اجرای تعهدات خود را نداریم؟!

گفتم: خوب، اینها در مورد چی مذاکره می کنند؟!

وی گفت: وقتی آمریکا قاطعیت مذاکره کنندگان و اصرار ایران بر تضمین را دید، موش را زدند تا ببینند! قانون آمریکا ما را تضمین نمی کند!

گفتم: خب با این حساب موفق نمی شوم. نخود، نخودی که به خانه می آید!

وی گفت: از همان ابتدا می گفتیم برجام مرده است و باید جسدش را دفن کنند تا عفونتش در فضا پخش نشود!
گفتم: ایول! خلیج برق زد و مرده بود، مردم به جای خاک با فازومتر روی قبرش فاتحه خواندند!

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید