کمک های ایران به مردم افغانستان رسیده استآخرین محموله کمک های بشردوستانه ایران؛ وارد افغانستان شد. در هشت ماه گذشته 20 محموله دارو، غذا و پوشاک به مقامات افغانستان تحویل داده شده است. این محموله ها بین نیازمندان کشور و خانواده های کشته شدگان حوادث تروریستی توزیع می شود.

  تعداد پسران فراری از تعداد دختران فراری بیشتر است

دیدگاهتان را بنویسید