کارت گوشت و مرغ جایگزین پول ملی می شود

%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%2B%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2 خبر ناگهانی

ممکن است به جای شارژ مجدد حساب بانکی افراد، کارت پروتئینی برای کمک به گروه های کم درآمد ارائه شود.
  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید