هوای رهبری جهان در اردوغان

%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 خبر ناگهانی

قانونگذار ترک: هوای رهبری جهان بر مغز اردوغان فشار می آورد / رسانه ها را کاوش کنید
  درخواست آزادسازی ویلا رحمانی فضلی 1800 متری

دیدگاهتان را بنویسید