هرس درختان به سبک شهرداری بوشهر

%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1 خبر ناگهانی

  صاحبان این خودرو حتی برای آتش زدن آن هم باید هزینه کنند!

دیدگاهتان را بنویسید