نفت 22000 تن شد 170000 تن؟

هرج و مرج فزاینده در بازار مواد غذایی و درگیری بین مردم و فروشندگان بر سر تفاوت قیمت مواد غذایی گذشته و حال.

یکی از هموطنان در ویدئویی از یک خواربارفروشی از نزاع لفظی بین خریداران و فروشندگان بر سر عرضه روغن خبر داد.

او ادعا میکند؛ آنها می خواهند روغن خوراکی را با قیمت 170 هزار تن به قیمت 22 هزار و 700 تن به شهروندان عرضه کنند.

  احمدی نژاد اطلاعات دقیق خود را از کجا می آورد؟

دیدگاهتان را بنویسید