نان و دارو گران نیسترئیس: به نان سنتی نانوایی ها و داروها یارانه می دهیم، به جای واردکنندگان به بیمه ها یارانه می دهیم، اما قیمت این کالاها تغییر نمی کند. یارانه نان به میزان 400 هزار و 300 هزار تن شامل نمی شود. دوستان روی موضوع زیرساخت نان کار می کنند.

  افزایش نرخ ارز رسمی 20 ارز

دیدگاهتان را بنویسید