میلیاردها تراکنش تجاری به دلیل FATF جهش کرد!

چرا شرکت های ایرانی نمی توانند در مناقصات عراق شرکت کنند؟/ بغداد به دلیل FATF از ارتباط مستقیم با ما اجتناب می کند

دبیر اتاق مشترک ایران و عراق گفت:

جو و فضای کسب و کار در حوزه های ساختمانی در عراق به گونه ای است که تمامی شرکت های ایرانی به دلیل عدم امکان ارائه ضمانت نامه های بانکی نمی توانند در مناقصه شرکت کنند.

تحریم ها به این معنا بود که وقتی یک شرکت ایرانی به شبکه بانکی عراق مراجعه می کرد، نمی توانست برای یک پیمانکار ایرانی به دلیل هویت ایرانی خود، ضمانت بانکی دریافت کند.

با توجه به تحریم ها و عدم عضویت ایران در کنوانسیون FATF، متاسفانه عراق علیرغم علاقه تجار و به دلیل بوروکراسی و شبکه پولی بانکی از ارتباط مستقیم با ما اجتناب می کند.

  محدودیت وزارت بهداشت برای انتشار مدارک فارغ التحصیلان

دیدگاهتان را بنویسید