مردم حق دارند وقتی درد دارند فریاد بزنند

%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%A8%D9%87+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C خبر ناگهانی

مردم تحت فشار هستند و این حق را دارند که وقتی درد دارد فریاد بزنند.
  آخرین آمار تاج در جهان / تعداد بیماران از 504 میلیون نفر گذشت

دیدگاهتان را بنویسید