مردم به ضد اسلام سوئدی حمله می کنند

%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B3+%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2+%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%DB%8C خبر ناگهانی

راسموس پالودان، یک سوئدی ضد اسلام، زمانی که مورد اهانت قرآن قرار گرفت، با اعتراض عمومی مواجه شد.

  سفر مدیرعامل بانک صنعت و معدن به منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار

دیدگاهتان را بنویسید