فیلمی از زندان اوین; آخرین وضعیت زندان اوین پس از آتش سوزی

%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87+01+%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB خبر ناگهانی

فیلمی از آرامش و مهار آتش سوزی زندان اوین پخش می شود.
  می توانیم استقلال را شکست دهیم

دیدگاهتان را بنویسید