فعالیت دانشجویان در آزمایشگاه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در گام دوم

562989 خبر ناگهانی
آماده سازی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با فعالیت دانشجویان در آزمایشگاه شیمی در دومین گام از رویداد دانشگاه آزاد اسلامی.

  اینکه چند نفر دور هم جمع شوند به معنای توطئه علیه شما نیست!

دیدگاهتان را بنویسید