عکسی از آغاز دور دوم اجلاس سران همکاری و مشارکت بغداد در امان، پایتخت اردن
عکسی از آغاز دور دوم اجلاس سران همکاری و مشارکت بغداد در امان، پایتخت اردن