ضبط ویدیویی صحبت های صوتی هوشنگ ابتهاج درباره مرگ

%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF+%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC خبر ناگهانی

فیلمی از صحبت های هوشنگ ابتاج در مورد مرگ و زندگی را مشاهده می کنید.
  برای جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران از پذیرش جوانان در دانشگاه خودداری کنید

دیدگاهتان را بنویسید