شما باید یک ماه آن را در خانه به مردم تحویل دهیداین واحدها باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به مردم تحویل داده شود. واحدهای 60 متری این خانه ها حدود 600 میلیون تن قیمت دارند. دولت درصدد است 500 میلیون تن مسکن را به مسکن تبدیل کند و مابقی را متقاضیان پرداخت کنند.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید