ستاد رهبری و نظارت بر اجرای سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی ارتقا می یابد.

560585 خبر ناگهانی

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، فرشته واعظی مزکی دبیر نهاد رهبری و اجرای سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از فعالیت های نهاد رهبری و نظارت بر سند تحول و تعالی آزاد اسلامی ارائه کرد. دانشگاه.

وی با بیان اینکه «گسترسازی»، «فرهنگ سازی» و «اجراسازی» سه مقوله است که باید به موازات هم انجام شود، گفت: این برنامه نیازمند بسترسازی و فرهنگ سازی است. فرهنگ سازی شامل گفتمان، شبکه سازی، نمادگرایی و رفتارسازی است.

واعظی تاکید کرد: برای بازآرایی ساختار نظام آموزشی، تدوین نقشه شناختی دانش در تعامل با مشکلات و چالش های روز جامعه، متناسب با روندهای نوین دانش، مشاغل جدید، نیازهای آموزشی و توجه به آن ضروری است. حدود دانش

دبیر ستاد رهبری و تطبیق سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه برشمردن موضوعات کلیدی و حوزه های دانش مرتبط در اجرای برنامه بسیار حائز اهمیت است، گفت: تحلیل وضعیت موجود و آمار . در این راستا فرآیند برنامه ریزی به پنج دسته کلی «آموزشی – اقتصادی – اجتماعی»، «اداری – فرآیندی»، «آموزشی – فرهنگی – اجتماعی»، «آموزشی – فناوری» و «آموزشی – بین المللی» تقسیم می شود. بررسی و اجرا می شود.

واعظی با بیان اینکه در مرحله تحلیل وضعیت موجود، وضعیت موجود استان و واحدهای مختلف از نظر محیط داخلی و خارجی مورد تحلیل قرار می گیرد، افزود: نتیجه این مرحله برشمردن مشکلات و مزایای پیش روی هر استان و واحد دانشگاهی منجر به تحقق اهداف تعیین شده در سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی می شود.

وی ادامه داد: مشکلات مربوط به واحدها و اهداف بسته کاری با استفاده از شاخص ها و اطلاعات اطلس زیبایی استان محاسبه می شود و سپس مشکلات، مزایا و بسته های کاری تشریح و اعتبار سنجی می شود.

  دولت باید در سیاست حذف ارز ترجیحی معیشت مردم را تامین کند

واعظی با اشاره به بسته های کاری تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این بسته های کاری شامل «ارتقای کیفیت و اثربخشی دوره ها»، ارتقای آموزش اخلاقی، معنوی و هویتی، ارتقای پاسخگویی و حل مسئله است. توسعه فناوری، نوآوری و کارآفرینی”، ارتقای جایگاه و الهام بین المللی”، پیشرفت علمی مبدع توانمند و متمدن “، شبکه منسجم و هم افزا “، تحول در فرهنگ سازمانی، “دستیابی به “سازمان یادگیرنده” و “بهره وری”. و پایداری اقتصادی از جمله محورهای راهبردی است.

دبیر ستاد راهبری و اجرای سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه شوراهای تخصصی بسته های ده گانه با رهبری و نظارت سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می شود، ادامه داد: دانشگاه ، اهداف اصلی دانشگاه را در طول برنامه بیان می کنند و چارچوب و اولویت های اصلی آن را تشکیل می دهند. لذا شایسته است تمامی برنامه ها و فعالیت های دانشگاه در قالب این بسته های کاری ساماندهی شود.

وی افزود: علاوه بر این در هر بسته اهداف و راهبردهای کوچک تری ذکر شده است که مسیر و اولویت ها را در این بسته نشان می دهد و راهنمای کارکنان و واحدهای اجرایی مختلف دانشگاه برای ایجاد برنامه است.

واعظی خاطرنشان کرد: مدیریت و کادر نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی برای رفع ابهامات و تفاسیر مختلف در طول زمان سند شناسایی شاخص ها را در سطح هدف تدوین کرده اند. طراحی شناسه شاخص برای هر یک از شاخص های موجود در سیستم مدیریت عملکرد ضروری است. طراحی شناسنامه شاخص یعنی شناسایی شاخص ها. در واقع با استفاده از ابزار شناسایی شاخص به هر یک از شاخص ها هویت منحصر به فردی داده می شود تا بتوان آنها را درک و بررسی کرد.

  زمینه برای فیلم چپ، راست پر نیست

وی ادامه داد: ستاد مدیریت و نظارت سند تحول و اجرای نظارت دانشگاه آزاد اسلامی با جمع آوری نظرات کارشناسی ادارات، سطوح و گروه های ذیربط سعی در بررسی، ارزیابی، بهبود و ارتقای این مهم داشت.

دبیر تیم رهبری و اجرا سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی را برجسته کرد و خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد با حداکثر رساندن پتانسیل دانش در داخل و خارج از دانشگاه آزاد اسلامی و ایده های نو و خلاقانه بر فعالیت های فکری متمرکز شود. اقدامات بسته بندی، فعالیت منسجم و هم افزای سند دانشگاه برای تحول و تعالی، با استفاده حداکثری از ساختارهای موجود و جلب مشارکت حداکثری با ایجاد هسته های فکری، زمینه را برای مفهوم انتقال دانش در مدیریت دانشگاه در حوزه های مختلف فراهم می کند. تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند تحقق است و دیدگاه ها و مشورت های مختلف صاحب نظران و ایده های برتر در تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی متبلور شود.

واعظی جزئی در پایان گفت: ایجاد هسته های فکری در دانشگاه آزاد اسلامی یکی از گام های مهم در تحقق رسالت واقعی دانشگاه و عبور از مرزهای تفکر مدیریت سنتی است. امیدواریم با همکاری اعضای هیات علمی و جمعی از صاحب نظران، همگی از اندیشمندان و متفکران جامعه امروزی باشند تا فصل جدیدی در ساختار تصمیم گیری دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد شود.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید