رئیس: آمریکا از یک طرف پیام می دهد و از طرف دیگر تحریم می کند!

%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C خبر ناگهانی

رئیس: آمریکایی ها از یک طرف پیام رضایت می دهند و از طرف دیگر تحریم می کنند. بگذار دنیا به ما این حق را بدهد که آنها را باور نکنیم.
  دستگیری مدیران سه کانال تلگرامی به دلیل انتشار اسناد طبقه بندی شده

دیدگاهتان را بنویسید