خشکسالی و گرمای بی سابقه در هند / رویترز
خشکسالی و گرمای بی سابقه در هند / رویترز