حضور ارتش در خیابان ها برای کنترل تاج

قرنطینه در شانگهای به شدت دنبال می شود به طوری که در دو روز گذشته فیلم های زیادی از تظاهرات و اعتراض مردم به لباس های نظامی و سفید منتشر شده است.

این ویدئو سربازان چینی را نشان می دهد که به دلیل شیوع بیماری عروق کرونر در شانگهای، شهر را در خیابان های شانگهای قرنطینه می کنند.

دولت ایالات متحده به شهروندان خود توصیه می کند؛ شهروندان ایالات متحده باید از سفر به شانگهای به دلیل خطر جدایی والدین از فرزندان خود خودداری کنند.

پاسخ چین به این هشدارها این است که اقدامات پیشگیرانه علیه تاج در کشور ما علمی و موثر است.

  سرعت اینترنت کمه چرا نمیخوای بگیری؟

دیدگاهتان را بنویسید