جزئیات آخرین وضعیت صدور «رتبه» به معلمان

محسن زارعی درباره آخرین وضعیت ارزشیابی اوراق و اسناد و تعیین ارزشیابی نهایی معلمان در قالب طرح ارزشیابی معلمان گفت: بر اساس آخرین آمار و گزارش ها، ارزیابان ما نزدیک به 670 هزار نفر از همکاران را ارزیابی کرده اند و کار در حال انجام است. پیشرفت .

وی افزود: سایر همکارانی که به موقع اضافه شدند و مدارک را بارگذاری کردند نیز در دستور کار ارزیابی قرار می گیرند و ارزیابی آنها به موقع انجام می شود و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش پیشتر درباره فرآیند ارزشیابی معلمان و مراحل انجام آن گفت: ارزشیابی به صورت تصادفی و کشور به کشور انجام می شود و همکاری که ارزشیابی را انجام می دهد، مورد معلمان و سایر موارد را در نظر می گیرد. از استان خودش

وی افزود: گزارش نشانه های رفتاری توسط مدیران مدارس (مدیران خطی) با کمک ارگان هایی مانند گروه های آموزشی، مدیران آموزش و پرورش، شورای معلمان، مسئولان آموزش و پرورش و انجمن های اولیا و مربیان تهیه می شود. روند کار به گونه ای بود که در عرض دو دقیقه از جلسه، مسئولان نظر خود را در مورد هر یک از معلمان و اینکه سطح صلاحیت همکارشان چقدر است را اعلام کردند. مدیر به نمایندگی از این ارگان ها رفتار ارزیاب را گزارش می دهد.

زارعی با بیان اینکه رفتارهای استاندارد شده داریم و برای هر شایستگی، بعد و برای هر بعد رفتارهایی پیش بینی شده است که مدیر باید رفتار هر یک از همکاران را در هر بخش اندازه گیری کند، گفت: سپس ارزیاب بر اساس گزارش مدیر، کار ارزیابی را انجام داده و مقایسه می کند. آن را به نمونه هایی از شایستگی.

  فکر نمی کردید امسال چنین برف نادری در اوج بی حجابی و بی حجابی بیاید؟

وی ادامه داد: مدارک بارگذاری شده توسط همکاران توسط روسای راستی آزمایی و صحت مدارک تایید شده است. همکاران ارزیاب هم به همین اندازه قانع هستند و فقط همان سند و میزان پوشش مستحق آن را بررسی و تایید می کنند. برای هر صلاحیت سنجشی در قالب کارت مرجع تهیه می شود و اعضای کمیسیون تصدیق بر اساس ارزیابی رتبه نهایی را تعیین می کنند و در صورت بروز مشکل به سنجش باز می گردند.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش درباره لحظه صدور رتبه به همه معلمان گفت: ارزشیابی هر یک از همکاران در پوشه کاری هیئت ممیزی قرار می گیرد و با توجه به اطلاعات دریافتی، به ترتیب انجام می شود و برای همیشه یک بار انجام نمی شود، باید یک بار قضاوت کرد.

منبع: ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید