تهران به آلوده ترین شهر دنیا تبدیل شده استتهران به آلوده ترین شهر دنیا تبدیل شده است. هوای تهران در وضعیت خطرناکی قرار دارد. شاخص آلودگی هوای پایتخت در حال حاضر 390 است که برای سلامتی خطرناک است.

  ایران در حال خداحافظی با زندگی است

دیدگاهتان را بنویسید