تماشاگری که با تبر وارد عرصه شد چه کسی بود؟

%DA%86%D9%87%D9%84%E2%80%8C%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2 خبر ناگهانی

اعتراض تبر لیگ یک کشتی: یک تماشاگر در لیگ یک کشتی با تبر وارد عرصه شد.
  استعفای نویدکی؛ اتفاق مورد علاقه سپاهان!

دیدگاهتان را بنویسید