تفاوت خودروی داخلی و خارجی در تصادفدر برخورد چهره به چهره با تیر چراغ برق یا پرتو، استحکام بدنه خودرو به وضوح قابل مشاهده است. ماشین ایرانی به طرز وحشتناکی دو نیم شد.

  غربی ها مذاکرات در وین را متوقف کردند

دیدگاهتان را بنویسید