برای روسیه، ایران طرفدار غرب خطرناکتر از ایران هسته ای استرجب صفراف کارشناس روس: به 13 دلیل، غرب گرایی ایران برای روسیه بسیار خطرناک تر از ایران هسته ای است. ایران برای ما (روسیه) در برابر غرب مانند سپر آهنین است و اگر یک دولت غربگرا در ایران روی کار بیاید، بلافاصله فروپاشی روسیه آغاز می شود، بنابراین به هیچ قیمتی نباید اجازه دهیم ایران به غرب تکیه کند.

  اسکوچیچ اعتماد به نفس خود را از دست داده است

دیدگاهتان را بنویسید