انتقاد از دولت مخالفت با خواست خداست!

آنچه جای نقد دارد این است که برخی دادگاه ها و قلم ها در دست ابرانقلابیون در مواجهه با حوادث و اقدامات بیش از پیش به کار و سوابق نگاه می کنند و به «مقاله» نگاه می کنند. من قال و ارتباطی که با آن شخص دارند، ملاقاتشان را ترتیب می دهند. اگر آن شخص از آنها باشد، حرامش هم حلال است، قصورش درست، گناهش باطل است و حتی خیانتش را همین عنایت می گویند، اما اگر ندانیم «من کلام» و در جریان دیگری است. قانونی و حتی اجباری است. خواندن آن ممنوع است.

همین داستان غم انگیز تورم و تورم را در دو قسمت بخوانیم. در دولت قبل این نشان از غرب زدگی و بد حکمرانی و حتی بی تفاوتی داشت اما امروز همه اینها در حال تبدیل شدن به یک امتحان الهی است. این قرائت را نقد مخالفت با اراده خداوند نیز می گویند. علاوه بر این، رفتارها و محاسبات غیرقانونی و غیرمنصفانه مانند حقوق بازنشستگی نیز «تساوی حقوق» محسوب می شود.

  روماتیسم چیست و علل اصلی آن چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید