امیرعبدالیان: ما مخالف اعمال تحریم های غیرقانونی علیه روسیه هستیم

%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C خبر ناگهانی

امیرعبدالیان: با مخالفت با جنگ، با اعمال تحریم های غیرقانونی علیه کشورها از جمله روسیه مخالفیم.
  کسانی که ما را دوست ندارند باید کشور را ترک کنند

دیدگاهتان را بنویسید