افزایش 5 درصدی اختلالات رانندگی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوره سوم (یکشنبه) مجلس و بررسی بیشتر جزئیات بودجه 1401 (الف)، (ج)، (د) به استثنای بند الحاقی (ه) ، (و)) و (ز) به شرح زیر تصویب شد:

الف- شرکت های بیمه موظفند مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال حق بیمه اولیه را از طریق جدولی که بر اساس فروش (پرتفوی) بیمه هر شرکت تعیین می شود و به تایید مشاوره عالی بیمه می رسد به شخص ثالث پرداخت کنند. . واریز ماهیانه به حساب مجموع درآمد ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون در خزانه داری کل کشور. سپرده های شرکت های بیمه مشمول این بند هزینه مشمول مالیات محسوب می شود.

ج- در سال 1401 تعرفه جریمه رانندگی پنج درصد (5%) افزایش می یابد و مبالغ دریافتی به ردیف درآمدی 150101 به خزانه داری کل کشور واریز می شود.

د- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بنا به درخواست کشاورزان متقاضی سند مالکیت با وزارت جهاد کشاورزی (سازمان اراضی) جهت تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی همکاری نماید. ، مبلغ پانصد هزار (500.000) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت زمین کشاورزی و واریز آن به خزانه داری کل کشور.

بر اساس بند الحاقی (ه) – صندوق بیمه خسارت بدنی حق دارد وجوه مازاد خود را طبق مفاد آخرین آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه مصوب شورای عالی بیمه به تشخیص بیمه مرکزی سرمایه گذاری کند.

و- بر اساس ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح موظفند هزینه های کمک مسکن کارکنان ساکن در منازل سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خط درآمد . 160184 جدول شماره 5 این قانون.

  از سرگیری صادرات فلفل دلمه ای به روسیه

ز- دولت مکلف است وجوه دریافتی از جرایم موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب شورای تطبیق را تا سقف دو هزار میلیارد (000.000.000.000) ریال و در درآمد شماره 150113 دریافت کند. به خزانه کل کشور واریز کنید.

دیدگاهتان را بنویسید