افرادی که مخالف این نظام، این کشور، این اقتصاد هستند، به شدت مجازات می شوند

دکتر علی سعدوندی گفت: در این شرایط فقط کسانی که سرمایه به خارج از کشور فرار می کنند سود می برند، بقیه متضرر می شوند!

متأسفانه خالق سیاست صنعتی کشور گام های جدی در جهت نابودی اقتصادی کشور برداشته و مصمم به ادامه این روش است و هیچ کس در مقابل آنها ایستادگی ندارد و ارائه راهکارهای رقیب باعث شده این نوع از سیاست حتی فوری تر، با عرض پوزش، او تشویق کرد که بله! مثلاً ما در بازار سرمایه صندوق تثبیت داریم، شما به تثبیت قیمت ادامه دهید، ما یک مقدار پول اینجا می ریزیم، آن دو فعالی که متوجه می شوند می روند و بقیه دیگر نق نق می زنند.

افرادی که به این نظام، به این کشور، به این اقتصاد و بازار سرمایه وفادار هستند به شدت مجازات می شوند و افرادی که کوچکترین وفاداری به این نظام ندارند به شدت تشویق می شوند. مرد پشت صحنه که این صحنه را تنظیم می کند باید پاسخگو باشد و متاسفانه از مصونیت قضایی برخوردار است./دولت بهار

  دانشگاه آزاد اسلامی با شتاب روزافزون در علم و فناوری مواجه است / در دسترس بودن بیش از 92 ایده و شرکت فناوری اردبیلی در صورت رسیدن به سن امید

دیدگاهتان را بنویسید