اعتراض جوانان به قیمت ها در مقابل رئیسانتقاد صریح جوانان از گرانی و افزایش اجاره بها در مقابل رئیس آقای رئیسی. یک چیز را در کابینه می گویید، یک چیز دیگر در دولت انجام می شود. ملت را برای کسری بودجه در جیب خود می گذارید. خاتمی و احمدی نژاد و روحانی زاینده رود ما را ویران کردند

  گران ترین چیزهایی که تا به حال در جهان به سرقت رفته است!

دیدگاهتان را بنویسید