اجرای موسیقی در چرنوبیلاسلاوا واکارچوک برای کارکنان نیروگاه چرنوبیل موسیقی اجرا می کند. شاید برای اولین بار در تاریخ موسیقی، موسیقی در چنین مکانی اجرا می شود.

  اسکوچیچ زیر چاقو رفت

دیدگاهتان را بنویسید