اجاره ماشین برای “رفتن دور” در تهران 15 میلیون شبی

هیچ پیوند خاصی بین متن و ویدئو وجود ندارد! کرایه ماشین برای رفتن به دور در تهران شبی 2 تا 15 میلیون تن است. یک هفته اجاره پورشه پانامرا برای «رانندگی» معادل 39 ماه حقوق کارمند است. اگر بخواهند یک شب دور بزنند باید حدود 100 میلیون تن برای ماشینی مثل بیمو بپردازند. زیرا باید اجاره خانه را به مدت یک هفته پرداخت کنند. برای اجاره اتومبیل ، به جز چک و سفته ، باید چک یا سفته داشته باشید ، اما باید مبلغ ودیعه نیز بپردازید. از 100 میلیون تومان تا 150 میلیون / صدای ماهی سیاه

  جناب رئیس جمهور و سندروم نوار!

دیدگاهتان را بنویسید