اتفاق عجیب در بیمارستان کودکان در بخش مراقبت های ویژه تهران

%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86 خبر ناگهانی

  دردسر حذف کتاب های کاغذی/ سردرگم شدن مردم و مشکلات کادر پزشکی با سایت بیمه

دیدگاهتان را بنویسید